close

close
I
[kləus] n վերջ, ավարտ, եզրափակում. at the close of season սեզոնի վերջում. bring to a close ավարտել, մինչև վերջ հասցնել. at/in the close վերջում. draw to one’s close ավարտին մոտե նալ
II
[kləuz] n ցանկապատած տարածություն. դպրոցի հրապարակ
III
[kləus] a մոտիկ. փակ, սահմանափակ. close friend մոտիկ ընկեր. close to the school դպրոցի մոտ. close resemblance մեծ նմանություն. հմկրգ. close approximation լավ մո տարկում. close array փակ բազ մո ւ թյուն. close set փակ բազմություն. have a close shave փխբ. մահից մազապուրծ լինել. (սերտ, կիպ. ) a close contact սերտ կապ. (նեղ վածք) live at close quarters նեղվածքում ապ րել. (խիտ) a close weave/texture խիտ գործած կտոր/գործվածք. close print տպգր. խիտ շարվածք. a close election ձայների հավասար քա նակ. close formation ռզմ. փակ շարք. close translation ճիշտ/ստույգ թարգմանություն. be close ժլատ լինել. close correlation մոտ հարա բե րակցություն. close hearing փակ դատավարու թյուն. close scrutiny մանրակրկիտ զննում. close agreement սահմանափակ համաձայնո ւ թյուն. close confine ment խիստ կալանք. be close to tears հա մարյա լաց լինել. with close attention մեծ/հատուկ ուշադրությամբ. on close examination ավելի մոտի կից ուսումնասիրելիս. a close analysis մանրազ նին վերլուծություն
IV
[kləus] adv մոտ, ոչ հեռու. sit close to fire կրակին մոտ նստել. close at hand շատ մոտ. follow close կրնկակոխ հետևել. come close մոտենալ. keep close to the text տեքստից չհեռանալ. (համարյա) It’s close on 5 o’clock Համարյա ժ. 5 -ն է. He must be close on 40 Նա պետք է որ 40 - ին մոտ լինի
V
[kləuz] v փակել, ծածկել. close the door/a suitcase դուռը/ճամպրուկը փակել. close the curtains վարագույրներն իջեցնել/քաշել. ”Road closed” Ճանապարհը փակ է. (ամփոփել, ա վարտել) close a deal/a speech գործարք կնքել, ճառն ամփոփել. (փակվել) The shops close at 6 Խանութ ները փակվում են ժ. 6-ին. The meeting will close at 7 Ժողովը կավարտվի ժ. 7-ին. close down փակել, լուծարքի ենթարկել. We are closeing down Մենք փակվում ենք. close in կար ճանալ, մոտենալ The days are closeing in Օրերը կարճանում են. close up փակվել. The house has been closed up all winter Ամբողջ ձմեռ տու նը փակ էր. The wound closed up Վերքը փակ վեց. close with the offer առաջարկն ըն դունել. The boxer closed with his opponent Բռնցքա մարտիկը պայքարի մեջ մտավ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • close — vb 1 Close, shut are very close synonyms in the sense of to stop or fill in an opening by means of a closure (as a door, a gate, a lid, or a cover) and are often used interchangeably. However, they may have distinctive nuances of meaning and… …   New Dictionary of Synonyms

 • Close — (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o] s[ e]r); superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. Shut fast; closed; tight; as, a close box. [1913 Webster] From a close bower this dainty music flowed. Dryden. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • close — close1 [klōs] adj. closer, closest [ME clos < OFr < L clausus, pp. of claudere (see CLOSE2); senses under II from notion “with spaces or intervals closed up”] I denoting the fact or state of being closed or confined 1. shut; not open 2.… …   English World dictionary

 • close — 1 vb closed, clos·ing vt 1: to bring to an end or to a state of completion closed the case close an estate by liquidating its assets closing his account 2: to con …   Law dictionary

 • close — Ⅰ. close [1] ► ADJECTIVE 1) only a short distance away or apart in space or time. 2) (of a connection or resemblance) strong. 3) denoting someone who is part of a person s immediate family. 4) (of a relationship or the people conducting it) very… …   English terms dictionary

 • Close — ist der Familienname folgender Personen: Alex Close, belgischer Radrennfahrer Brian Close, englischer Cricketspieler Charles Close, britischer Geograph Chuck Close (* 1940), US amerikanischer Maler Del Close, US amerikanischer Schauspieler und… …   Deutsch Wikipedia

 • Close To Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 Enregistrem …   Wikipédia en Français

 • Close to Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 …   Wikipédia en Français

 • Close — may refer to: Close (surname) In music: Close , a song by Rascal Flatts from Unstoppable Close , a song by Soul Asylum from Candy from a Stranger Close , a song by Westlife from Coast to Coast Close (to the Edit) , a song by Art of Noise Other:… …   Wikipedia

 • close — [adj1] near, nearby abutting, across the street, adjacent, adjoining, approaching, around the corner, at hand, contiguous, convenient, give or take a little*, handy, hard by, immediate, imminent, impending, in spitting distance*, in the ball… …   New thesaurus

 • Close Up — Бокс сет Элвиса Пресли Дата выпуска …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”